Video xem thêm: UNICEF lan tỏa thông điệp "Niềm tin vào số 0"