Video xem thêm: Cao Ngân dùng thành ngữ đáp trả giám khảo Nam Trung