Video xem thêm: Yến Tuân trả thù tàn bạo, chặt tay Nguyên Tung, cho người hãm hiếp Nguyên Thuần, chặn đường về Yến Bắc của quân Tú Lệ...