Video xem thêm: Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn:tuyển thủ trâu điên húc trọng thương một người