Video xem thêm: Gin Tuấn Kiệt đốn tim fan khi vừa hát hay lại vừa đàn giỏ