Video xem thêm: 10x Linh Ka bị chỉ trích với phát ngôn: có thể mua điểm cấp 3 và ĐH