Video xem thêm: Chỉ vì Hoài Linh xuất hiện, Ngọc Sơn bỏ ghế nóng, ra tận nơi bắt tay, cúi chào