Video xem thêm: Sư tử cắp cổ kéo lê người huấn luyện trong một màn diễn xiếc