Video xem thêm: Yoo Dam - ái nữ ứng cử viên tổng thống Yoo Seung Min.