Video xem thêm: AngelaBaby và con trai Bọt Biển Nhỏ trong show Keep Running