Video xem thêm: Toà biệt thự trên biển “The Floating Seahorse” đầu tiên đã hoành thành tại Dubai