Video xem thêm: iPhone 8 có thanh touchbar giống Macbook