Video xem thêm: Johnny Trí Nguyễn – Chân dung  “vượt qua giới hạn bản thân”