Video xem thêm: Vĩnh Thuỵ bất ngờ xuất hiện trong ngày đặc biết của Hoàng Thuỳ Linh