Video xem thêm: Trước giờ ghi hình, mình thích thì mình nhảy nhót thoai