Video xem thêm: Noo Phước Thịnh: 'Tôi vừa mua nhà một triệu USD tặng mẹ'