Video xem thêm: Người hoạ sĩ vẽ tranh bằng lửa gây kinh ngạc