Video xem thêm: Cháy lớn chợ đêm Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM