Video xem thêm: Mặt trăng khổng lồ "lăn" trên đường phố Trung Quốc