Video xem thêm: Thi nhau hứng tiền cúng cô hồn bằng lồng gà ở Sài Gòn