Video xem thêm: Anh chàng quay phim môn điền kinh này mới là vận động viên xuất sắc nhất!