Video xem thêm: Lilly Nguyễn chia sẻ về tính cách "tăng động" của bản thân