Video xem thêm: Ánh Viên và Thạch Kim Tuấn cùng trắng tay tại Olympic 2016 (2)