Video xem thêm: So sánh đoạn rap của Chúng ta không thuộc về nhau (Sơn Tùng M-TP) và Fire (BTS)