Video xem thêm: Nhạc công vĩ cầm liên tục chơi đàn trong lúc phẫu thuật não