Video xem thêm: Sốc trước phản ứng khác nhau của người dân đối với trẻ em giàu và trẻ em nghèo