Video xem thêm: Choáng với lượng thức ăn một chú sóc có thể ngốn một lần