Video xem thêm: Thanh niên lôi cây chắn giữa đường trong cơn mưa