Video xem thêm: Cuộc sống của hai đứa trẻ "vô thừa nhận" ở "cù lao" Hàn Quốc