Video xem thêm: Bộ ba "Kính vạn hoa" ngày ấy - bây giờ: Người theo nghệ thuật, kẻ rút lui