Video xem thêm: Bất ngờ trước ảnh thơ ấu của trai đẹp 'Full House' Thái