Video xem thêm: VIETNAM IDOL KIDS - THẦN TƯỢNG ÂM NHẠC NHÍ 2016 - TẬP 3 - HỒ TRÊN NÚI - KHÁNH LINH