Video xem thêm: Vietnam's Got Talent 2016 - Chung kết 2 - Trung Lương đàn nguyệt bài Nova