Video xem thêm: Clip: Nhặt được của rơi, trả người đánh mất ở Anh.