Video xem thêm: Hai anh em sinh đôi được 56 trường đại học nhận vào