Video xem thêm: Báo động nạn lọt ao xoáy khi tắm biển Vũng Tàu