Video xem thêm: Một người mẹ có con trai bị hội chúng teo não do virus Zika gây ra