Video xem thêm: Noo Phước Thịnh biểu diễn “Cảm xúc khác”