Video xem thêm: Vũ Cát Tường ép Isaac ăn tới mắc nghẹn