Video xem thêm: Màn Kiss Cam ngoài đường phố của bà Tưng