Video xem thêm: Pizza chiên, khi pizza cũng trở thành fastfood