Video xem thêm: Người phụ nữ đầu tiên du hành vũ trụ đã gần như không thể quay trở lại trái đất