Video xem thêm: Diễn biến từng phút của vụ tấn công thảm sát ở Paris