Video xem thêm: Màn nhảy Shuffle công phu của nhóm các bạn trẻ tại Úc