Video xem thêm: Ảo thuật gia biến ra trực thăng ngay trên sân khấu