Video xem thêm: 10/8 - Tai nạn kinh khủng từ ảo thuật