Video xem thêm: Hình Hiệu - Opening Vietnam's Next Top Model 2015