Video xem thêm: MV VPOP - Cho những ngày đã qua, Kyo York