Video xem thêm: 30/7 - Người đàn ông tay không dời xe