Video xem thêm: Cảm phục trước hành động lấy thân cứu người của viên cảnh sát